OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży oraz dostarczania wyrobów i usług oferowanych przez firmę ULAMEX Zbigniew Zientek poprzez sklep internetowy panfotowoltaiczny.pl, którego ULAMEX Zbigniew Zientek jest właścicielem.
1.2 Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy ULAMEX Zbigniew Zientek:
OWSD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw ULAMEX Zbigniew Zientek
ULAMEX – ULAMEX Zbigniew Zientek z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, o numerze NIP 773 000 28 77
Kupujący / Klient – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do ULAMEX zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie ULAMEX.
Zapytanie handlowe – każdy rodzaj oświadczenia zmierzającego do uzyskania przez Klienta informacji na temat możliwości i warunków wykonania usługi lub dostawy (sprzedaży) towaru  i usług.
Informacja ofertowa – informacja określająca warunki przyszłego zamówienia, lecz nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. wymagająca ostatecznego przeglądu i potwierdzenia wszystkich warunków przez ULAMEX (w odniesieniu do konkretnych ilości, terminów i innych wymagań).
Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do ULAMEX Zbigniew Zientek zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.
Wyrób nietypowy – wyrób, który według ULAMEX wymaga specyficznej produkcji (np. jest nietypowych wymiarów, wymaga specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiału przez ULAMEX) pod indywidualne potrzeby danego Klienta. Ponadto ULAMEX zastrzega sobie prawo do zastosowania tego terminu w stosunku do innych wyrobów w dostawach o istotnym dla ULAMEX ryzyku handlowym.
Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy odbiorze dostawy; braki ilościowe i wady kształtu, a także powierzchni niefoliowanej nie są wadami ukrytymi.

1.3  Niniejsze OWSD są powszechnie udostępnione na stronie internetowej https://ulamex.com.pl/regulamin-sprzedazy-ulamex. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych OWSD.
1.4 OWSD stanowią integralną część umowy.  Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWSD wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.5 Odstępstwa lub zmiany, o których mowa w §1. pkt. 1.4, mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§2. Umowa sprzedaży

2.1 Przedmiot umowy sprzedaży
2.1.1 Zawarcie umowy sprzedaży następuje po przeglądzie i akceptacji zamówienia skierowanego do ULAMEX przez Kupującego.
2.1.2 Złożenie zamówienia przez kupującego może nastąpić w szczególności przez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy pracownika działu sprzedaży ULAMEX lub przez platformę sprzedażową B2B
2.1.3 Brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Kupującego nie oznacza milczącego przyjęcia oferty zawarcia umowy, chyba że ULAMEX przystąpi do jej realizacji.
2.1.4 O ile nie wyspecyfikowano w zamówieniu / umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne ze stosownymi normami materiałowymi.
2.1.5 Przyjmując zamówienie / zawierając umowę, ULAMEX zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. ULAMEX nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów. Kupujący jest zobowiązany znać specyfikację i zastosowanie zamawianych wyrobów. Dodatkowe wytyczne zamówienia, które wychodzą poza podstawowy zakres specyfikacji technicznej towarów, powinny znajdować się w zamówieniu od klienta i po uzgodnieniu potwierdzone muszą zostać zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
2.1.6 Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, ULAMEX zastrzega sobie margines dokładności ilościowej (kg) w realizacji zamówienia na poziomie plus / minus – 10 % odnośnie każdej pozycji jak i całości zamówienia. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru we wskazanych powyżej tolerancjach i do zapłaty za niego.
2.1.7 Jeżeli w zamówieniu / umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany i pakowany wg standardów wewnętrznych ULAMEX lub wg technologicznego standardu producenta.
2.1.8 Przez termin dostawy rozumie się którykolwiek dzień roboczy tygodnia o wskazanym numerze, o ile nie zostanie ustalone inaczej.
2.1.9 Ogłoszenia, reklamy, cenniki, wzorce, próbki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2.1.10 Wyroby mogą posiadać naleciałość korozji, co nie wpływa na ich zmniejszenie jakości i właściwości.

2.1.11 Jeżeli w zamówieniu nie określono inaczej to rozliczenie towarów jest wykonane wg wagi rzeczywistej lub wagi teoretycznej.

2.2. Ceny i warunki płatności
2.2.1 Ceny wyrobów zamieszczone przez ULAMEX w informacji ofertowej nie zawierają podatku od towarów i usług, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. Należny podatek VAT zostanie doliczony w wielkości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2.2.2 Koszty i sposób dostawy wyrobów do Kupującego oraz usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia.  W przypadku braku takich ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie lub stosownym oddziale ULAMEX.
2.2.3 W przypadku, gdyby za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i jego ilość, albo doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia, ULAMEX zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu umowy.
2.2.4 Wartość sprzedawanego wyrobu jest ustalana na podstawie ceny przyjętej w informacji ofertowej lub zamówieniu / umowie oraz ilości wyrobu wyrażonej w jednostce miary będącej podstawą rozliczania.
2.2.5 Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski, to, jeśli strony nie ustalą inaczej, wartości na fakturze ustalane są na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w dniu wystawienia faktury.

2.3. Atesty i inne dokumenty
2.3.1 ULAMEX, jeżeli tak ustalono w zamówieniu / umowie, przedstawi atest i inne pisemnie uzgodnione dokumenty.
2.3.2 Uzgodnione dokumenty, o ile nie zostanie postanowione inaczej w zamówieniu / umowie, zostaną dosłane drogą elektroniczną po dostawie.
2.3.2 Za usługę wystawienia atestów 3.1 ULAMEX, o ile strony nie uzgodnią inaczej, ULAMEX pobiera opłatę wg stosownego cennika dostępnego na stronie internetowej.


§3. Realizacja zamówień

3.1 Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia do 3 dni po powiadomieniu o jego gotowości do wydania lub w terminie zawartym w umowie sprzedaży. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących ULAMEX praw.  Proces przechowywania takiego towaru może zostać przekazany na zewnątrz (stronie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego. ULAMEX ma prawo do zmiany czasu załadunku, jeżeli wystąpią sytuacje losowe niezależnie od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców ULAMEX, siły wyższej, awarii suwnic, przerw w dostawie prądu, awarii systemu komputerowego czy innych nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy ULAMEX itp.

3.1.1 W przypadku nie odebrania towaru w terminie przez kupującego zgodnie z warunkami realizacji zamówienia ULAMEX ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i obciążyć kupującego karą umowną w wysokości 23% wartości netto zamówionych towarów. ULAMEX ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni

3.2 W przypadku realizacji dostawy, transportem zapewnianym przez ULAMEX, obowiązują następujące zasady:
a. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m; o ewentualnych utrudnieniach lub odstępstwach w tym zakresie Kupujący ma obowiązek poinformować ULAMEX na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.  W przypadku, gdyby utrudnienia lub odstępstwa w zakresie opisanym wyżej okazały się na tyle istotne, że uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały wydanie towaru, ryzyko i koszt wszelkich adaptacji w tym zakresie spoczywa na Kupującym.
b. Dostawę zrealizowaną w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas, chyba że strony po uzgodnieniu wydłużą ten termin.
c. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu;

ULAMEX może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.

d. Za rozładunek odpowiada Kupujący; ULAMEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
3.3 W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w zamówieniu, wybór przewoźnika leży po stronie ULAMEX.
3.4 Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odbioru przez upoważnionego przedstawiciela, który potwierdzi odbiór wyrobu czytelnym podpisem i w razie wątpliwości, okaże swój dokument tożsamości.
3.5 ULAMEX dołoży starań, aby wyrób został właściwie opakowany.  W przypadku zamówień blach nieprzekładanych papierem lub niezabezpieczonych folią, ULAMEX nie gwarantuje powierzchni wolnej od zarysowań. Standardowe materiały użyte do pakowania nie podlegają dodatkowym opłatom i zwrotowi, za wyjątkiem palet. ULAMEX może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
3.6 Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.
3.7 ULAMEX nie odpowiada za opóźnienie realizacji zamówienia a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej, na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców ULAMEX, siły wyższej, awarii suwnic, przerw w dostawie prądu, awarii systemu komputerowego czy innych nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy ULAMEX itp.  Realizacja częściowa zamówienia może być przedmiotem osobnej dostawy i może być oddzielnie fakturowana przez ULAMEX.
3.8 W przypadku przygotowania wyrobu do transportu na paletach, ULAMEX może na podstawie zawartych odrębnie porozumień żądać od Kupującego zwrotu palet. Termin zwrotu palet wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma zawierającego zestawienie ilości palet za dany miesiąc.
3.9 W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez ULAMEX, organizacja transportu leży po stronie ULAMEX.  Kupujący jest zobowiązany awizować ULAMEX zamiar zwrotu palet, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.
3.10 W przypadku niezwrócenia przez Kupującego w wyznaczonym terminie palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia, ULAMEX wystawia Kupującemu fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie.
3.11 ULAMEX wskazuje, że w przypadku sprzedawanych produktów nie można wykluczyć występowania w nich pewnych defektów oraz skaz w zakresie przewidzianym odpowiednimi normami.

3.12 W przypadku gdy waga zamówionych arkuszy (obejmujących jeden indeks magazynowy ULAMEX Zbigniew Zientek) nie będzie przekraczać 150 kg, do ceny takiej pozycji będzie doliczona dopłata w kwocie 150 zł netto tytułem dodatkowych kosztów przepakowania towaru.

§4. Reklamacje i zwrot wyrobu
4.1 Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
4.2 O ile nie ustalono inaczej odpowiedzialność ULAMEX za jakość materiału ogranicza się do jednej stron powierzchni materiału zamówionego. Druga strona powierzchni może posiadać rysy, przebarwienia, skazy itp. wynikające z procesu technologicznego. W przypadku detali wypalanych plazmą na stronie B mogą występować zarysowania od rusztów ,odpryski oraz inne ślady. ULAMEX nie gwarantuje płaskości detali wycinanych plazmą.
4.3 Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z ULAMEX, a także dokładne wypełnienie karty reklamacyjnej, która znajduje się na stronie formularz reklamacyjny ULAMEX
4.4 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodności jakościowej lub ilościowej wyrobu, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu w obecności kierowcy firmy ULAMEX (ewentualnie kuriera, albo kierowcy spedycji) oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie ULAMEX o stwierdzonych niezgodnościach. W przypadku gdy nie jest możliwe zbadanie jakości przy odbiorze materiału Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość niezwłocznie po odbiorze i poinformować ULAMEX o wykrytych wadach ale nie później niż 3 dni od dnia odbioru.
4.5 W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad. Wady ukryte mogą być zgłoszone w okresie do 1 roku od daty sprzedaży.
4.6 Odpowiedzialność ULAMEX w zakresie jakości folii używanej do zabezpieczania sprzedawanego towaru, w szczególności w zakresie jej przyczepności ogranicza się do 6 miesięcy od momentu sprzedaży towaru.
4.7 Kwestionowany przez Kupującego wyrób, do czasu przedstawienia pisemnego raportu reklamacyjnego przez ULAMEX, powinien być:
a. dostępny do dyspozycji ULAMEX w formie umożliwiającej dokonanie oględzin i badań,
b. zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości.
4.8 Zwrot kwestionowanego wyrobu wymaga uprzedniej zgody ULAMEX i może się odbyć jedynie na podstawie przekazanego przez ULAMEX formularza zwrotu.  Warunkiem przyjęcia zwracanego wyrobu jest zachowanie jego identyfikowalności, tj. możliwości wykazania, że wyrób pochodzi z ULAMEX, zachowanie ocechowania lub etykiet ULAMEX.
4.9 Zwracany wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający dalszej utracie wartości, tj. w przypadku blach w arkuszach: zapakowany na palecie ULAMEX, zabezpieczony odpowiednimi przekładkami i kartonowymi narożnikami (które są stosowane przy dostawie) oraz odpowiednio spięty taśmą z tworzywa sztucznego; w przypadku wyrobów długich: zabezpieczony w taki sam sposób jak przy dostawie z  ULAMEX, w tym spięty taśmą z tworzywa sztucznego.
4.10 Zwracany do ULAMEX wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. ULAMEX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu innym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.
4.11 Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe części lub całości wyrobów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.
4.12 ULAMEX nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz właściwości materiału sprzedawanego jako nie w pełni wartościowy (II gatunek, złom).

§5. Płatności i inne rozliczenia
5.1 Faktury wystawione przez ULAMEX są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku ULAMEX.
5.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony Kupującego, ULAMEX zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody. ULAMEX zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy lub wstrzymania dostaw lub świadczenia usług w przypadku zmniejszenia lub anulowania limitu ubezpieczeniowego nadanego przez Ubezpieczyciela należności, w zakresie uniemożliwiającym realizację złożonych zamówień. W powyższych przypadkach (opóźnienia w zapłacie oraz/lub zmniejszenia/anulowania limitu ubezpieczeniowego) ULAMEX ma prawo żądać od klienta dokonania przedpłaty w wartości pozostałego do dostarczenia materiału lub wykonania usługi. ULAMEX nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Kupującego na wypadek odstąpienia od umowy i/lub wstrzymania dostaw lub świadczenia usług z powodu wskazanego w przedmiotowym punkcie.
5.3 W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie opóźnienia odbioru, ULAMEX ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości 1% zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
5.4 W wypadku zamówienia na wyroby nietypowe ULAMEX może wymagać pisemnego potwierdzenia warunków zamówienia przez Kupującego oraz zobowiązania do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie.  W przypadku nieodebrania wyrobów we wskazanym terminie, Kupujący może zostać – oprócz kary umownej określonej w §5. pkt. 3 – dodatkowo obciążony kosztami składowania.
5.5 Powyższe postanowienia nie odbierają prawa ULAMEX do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
5.6 ULAMEX zastrzega sobie prawo do przelewu wierzytelności jaką posiada wobec klienta, w szczególności przelewu wierzytelności w związku z ubezpieczeniem danej transakcji. Postanowienia ogólnych warunków klienta wyłączające lub ograniczające to prawo nie wiążą ULAMEX.


§6. Inne ustalenia

6.1 Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby ULAMEX.
6.2 Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z ULAMEX umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody ULAMEX.
6.3 ULAMEX zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
6.4 W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą.  Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
6.5 Kupujący, zawierając umowę, akceptuje OWSD i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ULAMEX w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
6.6 Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

Wersja obowiązująca od 01.01.2018 r.